Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Osobné údaje

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len Nariadenie GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

Prevádzkovateľ

B-effect s.r.o., Keť 201, 935 64 KEŤ, IČO: 44 418 868, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 23212/N

telefonický kontakt: +421 949 588845

e-mailová adresa: beffect.sro@gmail.com

web: www.doktortravnik.sk

Spracúvanieosobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktmi a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 2 roky od našej poslednej komunikácie.

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely), prípadne na vybavenie reklamácií.

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

2 roky od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: beffect.sro@gmail.com

Kto sa k údajomdostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom. Sú to:

Poskytovateľ e-mailingovej služby (MailChimp – Newsletter)

Spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby pre našu spoločnosť

(V+V Agreco, s.r.o., Hlavná 690/42, 943 54 Svodín, IČO: 46 639 357.

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie ( článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese beffect.sro@gmail.com alebo zavolajte na tel. č. +421 949 588845

Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie. Ďalej vysvetľujú, ako sa tieto informácie používajú a ako nastaviť súbory cookie. Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Váš súhlas sa vzťahuje na tieto domény: novy.doktortravnik.sk

Čo sú súbory cookie?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie informácií. Ukladajú sa vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú pri správnom fungovaní stránky, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľský zážitok a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť sa.

Ako používame súbory cookie?

Naša webová stránka používa tzv. naše cookies a cookies tretích strán na niekoľko účelov. „Naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku našou spoločnosťou a sú väčšinou potrebné na správne fungovanie webovej lokality a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje.Súbory cookies tretích strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu (napríklad Google Analytics). Takéto súbory používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie fungovania webovej stránky, ako s našou webovou stránkou komunikujete a na zabezpečenie našich služieb. Ďalej pomáhajú pri poskytovaní reklám, ktoré sú pre vás relevantné, pri  poskytovaní lepšieho používateľského zážitku a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy súborov cookie používame?

Nevyhnutné súbory cookieNiektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť.

Analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality a kde potrebuje zlepšenie.

Reklamné súbory cookie

Naša stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní.Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu byť tiež použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku.  Sú to súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií.

Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové predvoľby.

Nižšie uvedený zoznam podrobne popisuje súbory cookie používané na našej webovej lokalite.

CookiePopis
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Kontrola súborov cookie

Ak sa neskôr rozhodnete zmeniť svoje nastavenia súborov cookie, môžete kliknúť na kartu „Ochrana osobných údajov a cookies“ na vašej obrazovke. Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas.Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránku wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Tieto zásady sú účinné od 18.02.2022